Historik

Information om Vrena Vägförening

I Vrena och i 15 andra småorter utanför Nyköpings centralort har fastigheter sedan årtionden blivit medlemmar i så kallade vägföreningar redan när de olika fastigheterna bildades. Under många år hade det medlemskapet ingen betydelse eftersom kommunen svarade för underhållet av vägar, snöröjning, sandning etc.


Förutsättningarna ändrades under 2003 då Nyköpings Bygg- och Miljönämnd beslutade att alla lokala vägföreningar skulle ta över ansvaret för underhållet av ”sina” lokala vägar från och med 2004. Vägföreningarna skulle få ett schablonbelopp för underhållet av vägar etc som kommunen ansåg skulle täcka vägföreningarnas kostnader.


Lantmäteriet genomförde under 2003 ombildning av Vrena Vägförening till en annan juridisk form, samfällighet, och utformade förslag till stadgar och angav vilka fastigheter (se förättningskarta nedan) som skulle vara medlemmar i den ombildade föreningen. Den första ordinarie årsstämman i början av 2004, bekräftade stadgarna, valde styrelse och beslutade om budgeten. För Vrena Vägförening har det varje år inneburit att en extra debitering på alla medlemmar måste göras för att budgeten ska gå ihop. Den aktuella budgeten finns som bilaga till det senaste protokollet från årsstämman.förättningskarta